ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္လည္သံုးသပ္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ - DVB