ေရႊတိဂံုေစတီ၊ ပုဂံႏွင့္ေျမာက္ဦးေဒသကို ကမၻာ့အေမြအနွစ္ စာရင္းတင္သြင္းမည္ - DVB