ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတၱယားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၃၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံရ - DVB