‘ျပည္သူစိတ္ပ်က္ YBS’ဆိုသည့္စကား ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရလက္မခံ - DVB