ကင္ဆာေရာဂါသည္ သူငယ္ခ်င္းကို သီခ်င္းျဖင့္အားေပးခဲ့သည့္ ေလဒီဂါဂါ႐ုပ္သံ ပရိသတ္မ်ား မ်က္ရည္ဝဲေစခဲ့ - DVB