ေျမႀကီးထဲ ၃ ရက္ၾကာ ျမႇဳပ္ခံထားရသည့္ ကေလးငယ္အား အသက္ရွင္လ်က္ကယ္တင္ႏုိင္ - DVB