တ႐ုတ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ က်င္းပ (႐ုပ္သံ) - DVB