အထက္မင္းလွၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေလျပငး္တုိက္ လူေနအိမ္တခ်ဳိ႕ထိခိုက္ပ်က္စီး - သတင္းဓာတ္ပံု - DVB