တ႐ုတ္တရား႐ုံးက ထုိင္ဝမ္ေရးရာ႐ုံး ဒုအႀကီးအကဲကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ - DVB