ေနျပည္ေတာ္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ဆင္မ်ားျဖင့္ အပန္းေျဖစခန္း ဖြင့္လွစ္မည္ - DVB