ေျမာက္ဦး ျမတန္ေဆာင္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ခိုင္နီမင္းတို႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ - DVB