ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ မိုင္းရွာေဖြေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ရဲေခြးလိမၼာရမ္ဘုိ -ဓာတ္ပံု - DVB