ပဲရစ္တုိက္ခုိက္မႈ တရားခံ၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၿပီဟု ျပင္သစ္ေျပာ - DVB