ေတာင္ငူေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆး႐ုံတတ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား ၁ ဦးသတ္ေသ - DVB