ကားတိုက္ေသဆံုးခဲ့သည့္ အေဖာ္ေခြးကေလးအတြက္ ၀မ္းနည္းမ်က္ရည္က်ခဲ့သည့္ ေခြးေလး(႐ုပ္သံ) - DVB