ဖရဲ၊ သခြား စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အႀကိဳညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ - DVB