သက္မြန္ျမင့္ ပါဝင္ကူညီသည့္ ဘဝအစရက္တစ္ေထာင္လႈပ္ရွားမႈ အေကာင္းဆံုးကမ္ပိန္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ - DVB