သႀကၤန္တြင္းမိုင္းရွင္းလင္းစဥ္ ေသဆံုးသြားသည့္ ရဲေခြးလိမၼာေလးအတြက္ အလႉျပဳလုပ္ (ဓာတ္ပံု) - DVB