ထရမ့္ သမၼတျဖစ္မည္ဟု ေဟာခဲ့သည့္ အၾကားအျမင္ပုဂၢိဳလ္ တတိယကမာၻစစ္ျဖစ္မည့္ေန႔ကို ေဟာကိန္းထုတ္ - DVB