အန္စီေအအလုပ္မျဖစ္ဟု  ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေျပာ - DVB