ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတာင္ႀကီးတြင္က်င္းပခြင့္ရရွိ - DVB