အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းေျပာ - DVB