ဧရာဝတီတုိင္းရွိ လယ္သမားမ်ား စုိက္စရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀၀ နီးပါး ေပးရန္က်န္ - DVB