အျငင္းပြားေျမေပၚတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးမႈကို စစ္တပ္တားျမစ္ - DVB