မိတီၳလာတြင္ ဆိုင္ကယ္၂ စီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုက္၊ ၁ ဦး ေသ - DVB