ေမလ ၈ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေၾကညာ - DVB