ေႏြစပါးရိတ္ရန္ ရိတ္သိမ္းေႁခြေလွ႔စက္လိုအပ္ပါက အကူညီေတာင္းခံႏုိင္ - DVB