သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ - (ဓာတ္ပံု) - DVB