ေကာ့ေသာင္းတြင္ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ငါးလႊတ္ပြဲႏွင့္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ ျပဳလုပ္ - DVB