ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ မုန္တုိင္းအတြင္း လူ ၄ ဦး ေသ၊ အိမ္အလံုး ၆၀ ခန္႔ ပ်က္စီး - DVB