ယင္းေခ်ာင္းေရ ျပင္းထန္စြာ စီးဆင္းမႈေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား ေရတုိက္စားပ်က္စီး - DVB