မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိဘုရားႏွင့္ ေအာင္ေတာ္မူဘုရား ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ျမင္ကြင္းမ်ား - DVB