အမ်ိဳးသမီးအတြင္းခံ အစံု ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ခိုးယူစုေဆာင္းသူကို ရဲဖမ္းဆီး - DVB