အေမရိကန္က အုိက္အက္စ္ကုိ ေလယာဥ္ေပၚမွ အႀကီးဆုံးဗုံးျဖင့္ တုိက္ခုိက္ (႐ုပ္သံ) - DVB