ဘုိကေလးက ေတာဓေလ့ သႀကၤန္ေရကစားၾကပုံႏွင့္အလႉအတန္းလုပ္ပုံ (ဓာတ္ပုံ) - DVB