ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ အခ်ိန္ၾကာေလ ႏုိင္ငံနာေလဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ - DVB