သကၤႏၲဆိုတဲ့ အခ်ိန္နကၡတ္အေျပာင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္း - DVB