ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ လြတ္လပ္တရားမွ်တဟု မံုရြာ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔ ေျပာၾကား | DVB