ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ၾကားျဖတ္တြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ဟုဆို | DVB