ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒကို ဘယ္လို ျပင္ရပါ့မလဲ - DVB