ပထမဆံုး ရန္ကုန္ အမိႈက္မွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မည့္ စက္႐ံု ဖြင့္လွစ္ - DVB