စီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟု နယ္လံုဝန္ႀကီးေျပာ - DVB