တရားသူႀကီးမ်ားလာဘ္စားပါက ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္တိုက္တြန္း - DVB