ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးမႈအားနည္းတာဟာ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးမႈ အားနည္းဟု ANFREL အဖြဲ႔ဆို - DVB