အသည္းေရာဂါ ဘီပိုး၊ စီပိုးေဝဒနာရွင္မ်ား အိႏၵိယဘက္ ထြက္ခြာကုသမႈမ်ားလာ - DVB