ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံသံုးစြဲ - DVB