ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ ၉ ဦးခန္႔ႏိုင္ - DVB