အမ္းၿမဳိ႕နယ္ စစ္တပ္မဲ႐ုံတြင္ တပ္မိသားစုမ်ား ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမဲေပး - DVB