လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးသူ နည္းပါး - DVB