တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ စစ္ေရယာဥ္ တပ္ေပါင္းစု ပင္လယ္ျပင္စစ္ဆင္မႈ ေလ့က်င့္ (ဓာတ္ပံု) - DVB